תנאי שימוש


פורסם:
06/01/2011

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט לוח ידיעןת אמריקה On Line האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו ."ידיעות אמריקה"
הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן הגישה לתכני האתר, לרבות השימוש בו, מעידים על הסכמתך להם.
חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לוח לפרסום) כפוף לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים ובחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי שימוש או הסכמים מקוונים נוספים אלה - במקרה כזה, ביצוע הפעולות הנ"ל יהיה כפוף הן לתנאי השימוש הכלליים שלהלן והן לתנאי השימוש ולהסכמים המקוונים הנוספים החלים עליהם כאמור.
תנאים אלה חלים על השימוש ב- ידיעות אמריקה
 On Line ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי,
אור-קולי (
audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

מי מפעיל את ידיעות אמריקה
On Line

האתר נמצא בבעלות
Bay Marketing ,Co.Inc..מקבוצת "ידיעות אחרונות" (החברה),אשר כתובתה באר"ב  Metropolitan Ave.,Brooklyn ,NY 11237 1300   (החברה) מפעילה ומנהלת אותו. תוכל לפנות לBay Marketing באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected], באמצעות טלפון מספר 7183863400 ובאמצעות פקסימיליה מספר 7183864500.

השימוש בידיעות אמריקה
 On Line

הנך רשאי להשתמש ב- ידיעות אמריקה
 On Line בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים ב- ידיעות אמריקה  On Line באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמתה לכך.
הנך רשאי להשתמש ב- ידיעות אמריקה
 On Line למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אין להשתמש ב- ידיעות אמריקה
 On Line לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר; להעלאת פרסומות של בתי עסק בלא תיאום מוקדם עם ידיעות אמריקה  On Line ו/או פרסומות שאינן בגדר מודעות לפרסום מוצרים ו/או שירות ו/או מידע כמפורט מטה; ו/או במטרה לנסות ו/או ליצור מצג מטעה כגון באמצעות פרסום מודעה מטעם מתווך או סוחר, שלא בקטגוריות 'תיווך' או 'סוחרים'.
אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך ידיעות אמריקה
 On Line  בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"ב.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג
Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך ידיעות אמריקה  On Line או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה ידיעות אמריקה  On Line בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ- ידיעות אמריקה  On Line  
אין להציג תכנים מ- ידיעות אמריקה
 On Line בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
אין להציג תכנים מ- ידיעות אמריקה
 On Line בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, קובץ סרוק או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
אין לקשר ל- ידיעות אמריקה
 On Line מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק ידיעות אמריקה  On Line רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע פרסום או למחוק מודעה, הנושאת קישור או תוכן כאמור ו/או תוכן או קישור שעלולים לפגוע במוניטין ו/או בשמה הטוב - אין בכך כדי להפחית מאחריותו הבלעדית של מפרסם מודעה או פרסומת ב- ידיעות אמריקה  On Line הנושאת קישור לתוכן או תוכן כאמור לכל פגיעה שתגרם בשל כך; ו/או כדי להשית על ידיעות אמריקה  On Line אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל כך.
אין לקשר לתכנים מ- ידיעות אמריקה
 On Line, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט ב ידיעות אמריקה  On Line  במלואו וכפי שהוא (IS AS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב- ידיעות אמריקה  On Line. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מ- nwinwi, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ ידיעות אמריקה  On Line גרפי ב- ידיעות אמריקה  On Line, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- ידיעות אמריקה  On Line n להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
ידיעות אינטרנט רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ידיעות אמריקה
 On Line בעניין זה.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
ידיעות אינטרנט לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ – ידיעות אמריקה
 On Line ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט ו- ידיעות אמריקה  On Line בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.

מידע באתר - כללי

ב- ידיעות אמריקה
 On Line מתפרסם מידע משלושה מקורות: פרסומות ומודעות- מטעם מפרסמים, ומידע משלים מטעם ספקי תכנים או מטעם ידיעות אינטרנט (Y NET).

מידע שמוסרים מפרסמים - מודעות ופרסומות

ידיעות אמריקה
 On Line כולל תכנים (מודעות,תגובות למודעות (טוק-בקים) ופרסומות) מטעמם של משתמשי האתר ידיעות אמריקה  On Line המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות").
מסירת מודעות לפרסום ב- ידיעות אמריקה
 On Line אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול, במולטימדיה או בטלפוניה.
הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים.
ידיעות אינטרנט מעודד אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע מטעם המפרסמים באתר. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. ידיעות אינטרנט אינו כותב או מוודא את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. ידיעות אינטרנט לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות ב- ידיעות אמריקה
 On Line האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמו של ידיעות אינטרנט באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידיעות אמריקה  On Line תהא רשאית לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך.
כל עסקה שתעשה על ידך בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. ידיעות אינטרנט אינו צד לכל עסקה כזו, ולא יישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב ידיעות אמריקה
 On Line -לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לידיעות אינטרנט רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של ידיעות אינטרנט ו/או אתר ידיעות אמריקה  On Line ו/או להשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- ידיעות אמריקה  On Line בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
אם אתה מבקש למסור מודעות לפרסום באתר, זכור: המודעות ייחשפו לכל משתמשי ידיעות אמריקה
 On Line ובעת שיגור או מסירת מודעה לפרסום ב- ידיעות אמריקה  On Line, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות הפרסום.
זכור: עליך לנהוג במסירת המידע שבמודעות - כמו גם בפניות אליך - לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. עליך להקפיד שמודעות שתפרסם יכללו תכנים חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם ב- ידיעות אמריקה
 On Line את התכנים הבאים:
כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (
Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
כל תוכן העלול להטעות צרכן;
כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי ידיעות אמריקה
 On Line בפרט;
כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
ידיעות אמריקה
 On Line תהא רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא, כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב- ידיעות אמריקה  On Line, במשתמשיו, בידיעות אינטרנט או במי מטעמה. בנוסף, ידיעות אינטרנט תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים ב- ידיעות אמריקה  On Line. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות אמריקה  On Line לפי כל דין, אין בהן כדי להפחית מאחריותך הבלעדית כמפרסם מודעה הנושאת תוכן אסור כאמור ו/או כדוגמתו, ואין בהן כדי להשית על ידיעות אמריקה  On Line אחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או נזק שיגרמו בשל פרסום כאמור.

מידע שמוסרים ספקי תוכן

על מנת לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, התקשר ידיעות אינטרנט בהסכמים עם ספקי תוכן מתמחים, כדוגמת מי שמוציאים לאור מחירוני רכב, מכרזי נדל"ן, בחינות השמה מקוונות וכדומה. תכנים מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כחלק בלתי נפרד מ- ידיעות אמריקה
 On Line כדי לזהות את מקורם נשתדל לציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם ידיעות אינטרנט.
כמו כן, לצד חלק מן המודעות באתר, או במשולב עימן, יופיעו קישורים למחירונים או לטבלאות ו/או מאגרי מידע, העשויים להיות רלבנטיים לנושאי המודעה (לדוגמא: רכב, דירות וכיו"ב). קישורים אלה עשויים להפנות למידע שמוסרים לנו ספקי תוכן, גם מבלי שהדבר צוין בהם במפורש.
בעוד אנו עושים מאמץ לברור ספקי תוכן מהימנים ומוכרים, המחירונים, המידע שהם מספקים מיועד כשירות לציבור, להתרשמות ולרקע כלליים וראשוניים בלבד. לעתים קרובות אופיו סטטיסטי או מהווה הערכה זהירה ובלתי מחייבת. הוא אינו מיועד ואינו יכול להתאים לנסיבותיהם של כל מקרה ומודעה. הוא יכול להשתנות מעת לעת, ולפרקים גם לעתים תכופות.
ידיעות אינטרנט אינו מלקט או מחבר המידע הזה ולפיכך אינו נושא בכל אחריות לדיוקו, שלמותו או עדכניותו.
לפיכך, פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעמו של ידיעות אינטרנט ואין בפרסומו כל ערובה למהימנותו, דיוקו, שלמותו, עדכניותו, אמינותו, או חוקיותו. פרסומו של מידע כאמור אינו מהווה תחליף לבדיקה פרטנית המיועדת לקבוע את שוויו או מצבו של הנכס, השירות או המידע המוצעים למכירה באמצעות מודעות באתר בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ומוסמכים מטעמך כדוגמת שמאי מקרקעין, שמאי רכב, מכון בדיקה לרכב או כל גורם אחר, לפי העניין.

מידע מטעם ידיעות אינטרנט (
Y NET)

ב- ידיעות אמריקה
 On Line תמצא מידע מערכתי המתפרסם מטעם ידיעות אינטרנט, כדוגמת כתבות, מאמרים, מדריכים וכיו"ב.
נעשה מאמץ לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור ואת תוכן המודעה הרלבנטית - המוצרים, השירותים והמידע המוצע דרכה.
אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו באופן עצמאי.

תיקון שגיאות

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לנו מיד באמצעות דואר אלקטרוני  
  [email protected]ככל שהדברים תלויים בידיעות אינטרנט ובאפשרויותיו, אנו נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

שירותים המחייבים רישום

ב- ידיעות אמריקה
 On Line תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ותאשר את הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בשירותים האלה יכול שיחייב תשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, שאותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת הלקוחות של ידיעות אמריקה
 On Line במייל: [email protected]

או באופן מקוון באתר השירות.
הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ידיעות אינטרנט. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. ידיעות אינטרנט לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של ידיעות אמריקה
 On Line חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. ידיעות אינטרנט תהא רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
ידיעות אינטרנט רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ידיעות אינטרנט לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;
  • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב-- ידיעות אמריקה  On Line או באתרי אינטרנט אחרים של קבוצת ידיעות אינטרנט לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת איזה מאתרי האינטרנט של קבוצת ידיעות אינטרנט;
  • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
  • אם פרסמת מוצר או שירות או מידע הנוגעים לצד ג', שלא בידיעתו.
  • אם יש לך חוב כספי לידיעות אינטרנט, או לכל תאגיד אחר מקבוצת ידיעות אינטרנט, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.


הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך ידיעות אמריקה
 On Line, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, text וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע ותוכן אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך ידיעות אמריקה
 On Line אינם מתפרסמים על ידי ידיעות אינטרנט או מטעמו.
יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ידיעות אינטרנט אינו אחראי לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ב- ידיעות אמריקה
 On Line אין באפשרות ידיעות אמריקה  On Line לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ידיעות אינטרנט אינו שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין ולא יהיה בכך כדי להעיד על הסכמתה של ידיעות אמריקה  On Line ו/או מתן ערובה מטעמה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים הנ"ל בתחום הפרטיות ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.
ידיעות אינטרנט אינו מתחייב כי כל הקישורים('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות אינטרנט רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
ידיעות אינטרנט לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

מדיניות פרטיות

Bay Marketing Co.Inc. מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של ידיעות אמריקה  On Line נמצאת בכל עת בכתובת: http://www.winwin.co.il//FooterManage/Privacy/Articles,2881.aspx
והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ שתחזור ותקרא אותה מדי פעם.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר ידיעות אמריקה
 On Line , ידיעות אינטרנט ו- Ynet בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי ידיעות אינטרנט או מטעמו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של ידיעות אינטרנט  או של ידיעות אינטרנט. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בכל אמצעי או דרך, בלא קבלת הסכמתו של ידיעות אינטרנט בכתב ומראש.
ב- ידיעות אמריקה
 On Line מתפרסמים תכנים על-פי הסכם בין ידיעות אינטרנט לבין צדדים שלישיים, כדוגמת - אך לא רק - מפות, מחירון הרכב או המחשבונים באתר. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכים לצד השלישי, שהרשה לידיעות אינטרנט להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים אלה. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום ב- ידיעות אמריקה
 On Line לרבות באמצעות מודעה או פרסומת, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לידיעות אינטרנט רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של ידיעות אינטרנט ו/או אתר ידיעות אמריקה  On Line ו/או ולהשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב- ידיעות אמריקה  On Line בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
לתשומת לב: ידיעות אינטרנט הוא בעל זכויות היוצרים במודעות שמפרסמיהן בחרו להעביר אל ידיעות אינטרנט את הזכויות בהן. אין להעתיק, להציג בפומבי, לבצע בפומבי או להפיץ בכל מדיה שהיא מודעות כאמור או כל חלק מהן.
מפרסמים ו/או ספקי תוכן לא יעלו לפרסום באתר מודעה ו/או פרסומת ו/או כל תוכן, שיש לגביהם זכויות יוצרים וקניין רוחני לרבות בשם וסימני מסחר ליוצריהם ו/או לבעלי הרשאה אחרים בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני כאמור (אתרי אינטרנט מתחרים ב- ידיעות אמריקה
 On Line וכיו"ב), אלא אם ניתנה להם מראש ובכתב הסכמתם של גורמים המוסמכים לאשר פרסום תוכן כאמור.
ידיעות אינטרנט איננה מעוניינת לקבל שלא על פי בקשתה המפורשת, הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר (להלן: "הצעות פיתוח") וזאת מן הרצון להימנע מכל טענה בעניין, מצד גולשי האתר ואחרים, המוסרים הצעות פיתוח כאמור, המפותחות על-ידי עובדי ידיעות אינטרנט.


אחריות ידיעות אינטרנט

השירותים והמידע באתרי ידיעות אמריקה
 On Line ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר.
השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
ידיעות אינטרנט אינו מתחייב, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. ידיעות אינטרנט אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ידיעות אינטרנט לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום.
כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. ידיעות אינטרנט אינו מתחייב כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: ידיעות אינטרנט עצמו אינו מכיר את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. ידיעות אינטרנט לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
ידיעות אינטרנט אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיהם.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ידיעות, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.

שינויים באתר והפסקת שירות

Bay Marketing Co.,Inc. תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
ידיעות אינטרנט רשאי להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. ידיעות אינטרנט יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק ידיעות אינטרנט את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

.

פנה אלינו

ידיעות אינטרנט מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

Bay Marketing

Attn. Yediot America On-Line

1300 Metropolitan Ave

Brooklyn, NY 11237


פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקסימיליה למספר 718-3864500 (לציין: עבור שירות לקוחות אתר הלוח) או להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת
[email protected]